Cookie beleid Leonidas W.

De website van Leonidas W. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Policy

Leonidas-W hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Leonidas-W houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Je uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor andere verwerkingen van jouw persoonsgegevens dan waarvoor deze worden oorspronkelijk werden verwerkt.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Leonidas-W zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, vragen hebt over privacy, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Leonidas-W
Lafelterweg 3 bus 1
3770 Vroenhoven - Riemst
[email protected]

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Leonidas-W verwerkt ten behoeven van (onder anderen) de volgende doeleinden:

 • Het lidmaatschap bij Leonidas-W
 • Het vermelden van de teamindeling op de website
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het invullen van het Digitale Wedstrijd Formulier
 • Het afschrijven van de contributie
 • Het deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door Leonidas-W


Afhankelijk van het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, kan het verschillen welke gegevens benodigd zijn. Welke gegevens precies benodigd zijn, is terug te vinden in ons gegevensregister.

Publicatie website en social media
In de AVG wetgeving staat beschreven dat geen enkel persoonsgegeven zonder toestemming gepubliceerd mag worden op de website of op de social media kanalen van de vereniging. Denk bij social media niet alleen aan Facebook, Twitter en Instagram, maar hier worden ook Whats App groepen onder verstaan.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 oktober 2018 heeft de vereniging toestemming gekregen voor het publiceren van bepaalde gegevens op de website en social media. Dit betreft namen, verjaardagen (zonder jaartallen) en beeldmateriaal.
Wettelijk gezien heeft iedereen het recht zijn of haar gegevens van de website te laten verwijderen. Niet eens met online geplaatste persoonsgegevens? Neem dan even contact op met [email protected], en de gegevens worden verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de website en daarbij behorende mogelijkheden
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (o.a. contributie-inning)
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Leonidas-W heeft met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Buiten deze verwerkersovereenkomst om, verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderzoek van de politie, waarbij zij op wettelijke grond (persoons)gegevens nodig hebben. Wij zijn dan wettelijk verplicht medewerking te verlenen en (persoons)gegevens af te geven. Tevens kunnen wij (persoons)gegevens delen met derden indien we hiervoor schriftelijke toestemming van je hebben ontvangen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
Wij kunnen echter niet controleren of bezoekers van onze website ouder zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen op onze website. Op deze manier proberen wij te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daar ouderlijke toestemming voor is verleend. Bent u ervan overtuigd dat wij op enige manier toch zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze informatie dan verwijderen en u hierover informeren.

Bewaartermijn
Leonidas-W bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij een langere bewaartermijn op wettelijke grond is vereist.

Beveiliging
Leonidas-W heeft passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Leonidas-W van je gegevens kennis kunnen nemen, dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en zich hier ook aan te houden.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We slaan geen persoonsgegevens op in landen buiten de Europese Unie.


Rechten omtrent je gegevens
In het kader van de privacy heb je diverse rechten omtrent je persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage: Op ieder moment heb je het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens waarover Leonidas-W beschikt. Daarnaast omvat het recht op inzage dat Leonidas-W je desgewenst informatie dient te verstrekken over de doelen van de verwerking, de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, de bewaartermijn van je persoonsgegevens en de rechten die je hebt.
 • Het recht op rectificatie: Een betrokkene heeft het recht om eerder beschikbaar gestelde persoonsgegevens te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw adres. Leonidas-W dient deze rectificatie zonder onredelijke vertraging uit te voeren.
 • Het recht op vergetelheid: Een betrokkene kan op ieder moment gebruik maken van het recht op vergetelheid en daardoor alle bij Leonidas-W beschikbare persoonsgegevens te laten verwijderen. LET OP: Door gebruik te maken van het recht op vergetelheid zal automatisch het lidmaatschap worden beëindigd, omdat het onmogelijk is om lid te zijn zonder het gebruik van persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van verwerking: Een betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld als de juistheid van de gegevens door de betrokkene in twijfel wordt getrokken. Een andere mogelijkheid is wanneer de verstrekte persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt.


Klachten
Mocht je een klacht of bezwaar hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!